ÖSK ska främja psykisk hälsa hos klubbens spelare

Med flera olika insatser ska vi främja psykisk hälsa i ÖSK, där målet är att elitsatsande fotbollsspelare även ska må bra psykiskt. Det är ett kontinuerligt arbete för alla spelare och ledare i dam-, herr- och de tre akademilagen P16, P17 och P19. Målet är att det ska utvecklas ett arbetssätt som implementeras i den dagliga verksamheten och som sedan kan ge möjlighet för andra idrottsföreningar att ta del av.

Inom elitidrotten är det vanligt att undersöka idrottares fysiska status och många stödfunktioner arbetar med förebyggande och behandlande insatser av idrottsskador. Frågor som rör idrottares psykiska ohälsa har inte haft samma prioritet och de gånger som idrottspsykologer använts inom idrotten har det framför allt varit i syfte att optimera prestationen. Tillsammans med RF-SISU och Markus Gustafson, legitimerad psykolog, har ÖSK under 2020 drivit ett pilotprojekt inom verksamheten för att utveckla och testa en kunskapsbaserad arbetsmetod som ska ligga till grund för en långsiktig satsning. Insatsen utgår ifrån rekommendationer som baseras på rådande forskningsläge och framstående forskares beprövade erfarenhet när det kommer till att främja psykisk hälsa och förebygga psykisk ohälsa hos elitidrottare.

– Det pratas ofta om att det behöver göras mer för den psykiska ohälsan. Insatser som görs är i många fall punktinsatser i form av föreläsningar som belyser problematiken som finns men det genomförs sällan mer omfattande och långsiktiga arbeten för att förbättra den psykiska hälsan. Det som gör den här satsningen inom ÖSK unik är att man vill implementera ett arbetssätt inom klubben som framför allt lägger fokus på främjande och förebyggande insatser men där det även finns en beredskap för att hjälpa spelare som uppvisar tecken på psykisk ohälsa. Insatserna baseras på forskning och sker utifrån ett helhetsperspektiv i och med att man riktar sig mot både spelare, föräldrar och ledare. Det finns även planer på samarbete med psykologprogrammet på Örebro Universitet som sedan många år fokuserar särskilt på främjande och förebyggande insatser, säger Markus Gustafson, legitimerad psykolog och tidigare elitfotbollsspelare.

 

Det som gör den här satsningen inom ÖSK unik är att man vill implementera ett arbetssätt inom klubben som framför allt lägger fokus på främjande och förebyggande insatser men där det även finns en beredskap för att hjälpa spelare som uppvisar tecken på psykisk ohälsa.


Som ett första steg genomförs en anonym screening av alla spelare av eventuella riskfaktorer och det psykiska måendet. Detta görs dels för att kunna fånga upp spelare som är i riskzonen men också för att spelaren själv med jämna mellanrum bör rikta extra fokus mot sitt mående.

Insatserna ställer också krav på att det finns en stödfunktion nära till hands dit spelare har möjlighet att vända sig. Huvudansvarig för att driva arbetet är Carola Söberg, hållbarhetsansvarig ÖSK Fotboll, som leder frågan inom ÖSK. Både Carola och Markus har långa elitkarriärer bakom sig och vet vad det innebär att idrotta på elitnivå. I varje trupp har det även utsetts en ansvarig ledare i form av en assisterande tränare för att alltid ha en ledare nära till hands.

– Vi vill forma en miljö där det är lika naturligt att prata om sitt mående som om fysiska skador eller taktiska delar på planen. Det är ett oerhört viktigt arbete som kommer finnas med som en naturlig del i vår verksamhet. Vi ska skapa en trygghet och uppmuntra spelarna att ta kontakt, prata om och ta ansvar över sitt egna välmående. Det kommer att främja både prestationen och hälsan hos spelarna på både kort- och lång sikt, säger Carola Söberg, hållbarhetsansvarig ÖSK Fotboll.

En viktig del i arbetet är att utbilda alla våra ledare i kunskapen att kunna upptäcka psykisk ohälsa samt vägleda personen vidare vid behov av större insatser. Detta sker via en rad olika utbildningar både internt och externt. Alla ledare har genomfört en e-utbildningen ”Ledare som lyssnar” hos Folkhälsomyndigheten med fokus på Mental ohälsa hos barn- och ungdomar. Under hösten kommer även Mental Health First Aid (MHFA) via Karolinska Institutet genomföras med fokus på de vanligaste psykiatriska tillstånden, hur man kan upptäcka olika slag av psykiskt lidande och hur hjälp och stöd kan ges på rätt sätt.

För oss i ÖSK är att utbilda, identifiera och arbeta långsiktigt med ämnet psykisk hälsa en viktig del i klubbens framtid. Vi vill som elitförening kunna vara förebilder i ett ämne där mörkertalet är stort och kunskapen inom fotbollen svag.


– För oss i Örebro SK är att utbilda, identifiera och arbeta långsiktigt med ämnet psykisk hälsa en viktig del i klubbens framtid. Att kunna hjälpa spelare från akademi till senior som inte mår bra, förebygga ohälsa genom att belysa ämnet samt utbilda våra spelare och ledare kommer bli viktigt för vår fortsatta utveckling. Vi vill som elitförening kunna vara förebilder i ett ämne där mörkertalet är stort och kunskapen inom fotbollen svag, säger Axel Kjäll, fotbollschef ÖSK Fotboll.

Att ge kunskap om och normalisera psykisk ohälsa leder till att elitidrottare söker hjälp för sina problem i större utsträckning. Det är också av vikt att föräldrar/närstående erbjuds att ta del av vissa föreläsningar då det i regel är dessa som idrottaren i första hand kommer att vända sig till för hjälp och stöttning. Parallellt med de dagliga insatserna kommer vi även genomföra föreläsningar inom olika områden, där en föreläsningsserie med olika perspektiv kring psykisk ohälsa kommer äga rum under hösten. Även Svensk Elitfotboll (SEF) har initierat ett arbete kring psykisk ohälsa. SEF samarbetar med Karolinska Institutet och Centrum för psykiatriforskning. Under inledningen av 2020 kom de båda parterna fram till att samarbeta för att kartlägga psykisk ohälsa i elitklubbar i fotboll. Tanken är att efter genomförd inventering tillsätta metoder samt utbildning för att förebygga psykisk ohälsa i elitfotbollen.

– Psykisk ohälsa är en av vår tids absolut största samhällsutmaningar. Det är otroligt viktigt att lyfta och prata öppet om frågan för att bryta tabun och skapa verktyg för att förebygga och hjälpa. Att ta ett ännu kraftigare grepp om frågan är viktigt ur fler perspektiv – som elitklubb, som arbetsgivare och som förebilder. Vi ska implementera detta som en naturlig del i vårt arbetssätt och förhoppningsvis kan vi sprida detta vidare till fler i vår omgivning, avslutar Simon Åström, VD ÖSK Fotboll. 

© ÖSK Elitfotboll AB Stolthet, hjärta och passion sedan 1908